Inne projekty

Strona www.edufin.pl powstała w ramach projektu edukacji finansowej „Zaplanuj swoją przyszłość”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Microfinance Center, Fundacją Komunikacji Społecznej, Fundacją Edukacja dla Demokracji i Fundacją Wspomagania Wsi.

Obecnie strona prowadzona jest przez Fundację Wspomagania Wsi.
 

Czym jest edukacja finansowa?

“[edukacja finansowa] … może dopomóc w zaszczepieniu ludziom wiedzy finansowej niezbędnej do tworzenia budżetów gospodarstw domowych, inicjowania planów oszczędzani i podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych. Takie planowanie finansowe może dopomóc rodzinom w sprostaniu zobowiązaniom terminowym i maksymalizacji ich dobrobytu w długim okresie, szczególnie cenne jest zaś dla tych populacji, których nasz system finansowy tradycyjnie nie obsługuje w sposób dostateczny.”  (Alan Greenspan, 2002)

Około połowa ludzi w Polsce żyje w ubóstwie bądź jest nim zagrożona. Wśród nich ponad 9 milionów to osoby dorosłe o niskich dochodach, ale aktywnie poszukujące poprawy własnych warunków życia. Osoby te jednak rzadko oszczędzają, bo „nie ma z czego”. „Żyją z dnia na dzień”, bo nie wierzą, że są w stanie zrealizować jakiekolwiek cele w przyszłości. Z drugiej strony, często pożyczają, aby poradzić sobie ze spadającymi nagle „jak grom z jasnego nieba” kryzysami finansowymi, lub, aby kupić na raty dobra trwałego użytku, nie licząc się z konsekwencjami podjętych zobowiązań. W ich praktykach oszczędnościowych i pożyczkowych nie ma planu, strategii. Ta grupa społeczna jest zmuszona do tworzenia własnych praktyk i strategii finansowych metodą prób i błędów. Biorąc pod uwagę jej drobne zasoby, bardzo często płaci za to niebagatelną cenę, ograniczając szanse poprawy swoich warunków życia. Jednak mniej zamożni nie są skazani na niestabilną sytuację finansową, odpowiednia edukacja finansowa jest w stanie zmienić ten stan rzeczy.

Celem edukacji finansowej jest nauka racjonalnego dysponowania pieniędzmi. Dzięki niej zmienia się postawa osób o niskich dochodach na taką, która pozwala przywrócić wiarę w możliwość wpływu na swój własny los. To zaś daje szansę, iż inne programy i działania społeczne organizacji pozarządowych czy tez instytucji samorządowych i publicznych, skierowane do tej grupy będą skuteczniejsze. Chodzi, więc o nakłonienie Polaków do nauki przedsiębiorczości, rozumianej nie tylko jako tworzenie własnego biznesu, lecz przede wszystkim – gospodarowania własnymi finansami i myślenia o przyszłości. Edukacja finansowa jest zatem kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz do udziału obywateli w życiu każdej społeczności.

Badania  pokazują, że najważniejszymi tematami edukacji finansowej wśród gospodarstw domowych w Polsce są: długofalowe planowanie finansów domowych; systematyczność w oszczędzaniu; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i racjonalne pożyczanie; podstawy działania i oferty instytucji finansowych.
Edukacja finansowa ma charakter społeczny, a zarazem znaczny potencjał w rozwoju rynku i jest inwestycją dla społeczności lokalnych. Dąży, bowiem do poprawy warunków bytowych mniej zamożnych ludzi, podnosząc jednocześnie poziom ich świadomości rynkowej i siły nabywczej.

Doświadczenia z pilotażowego projektu MFC – „Zaplanuj swoją przyszłość” w Polsce (2004-2006) udowodniły, iż cel edukacji finansowej jest możliwy do realizacji. Połowa uczestników warsztatów wyzbyła się negatywnych postaw związanych z planowaniem finansów i oszczędzaniem. Edukacja finansowa to dla społeczności lokalnych inwestycja, która pozwoli rozwiązać ważne problemy społeczne, a w przyszłości pomóc w zrównoważonym rozwoju.

*****************Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi program Edukacji finansowej nieprzerwanie od 2008 r.

W pierwszych czterech edycjach programu realizowanego wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim uczono zagrożonych wykluczeniem finansowym mieszkańców wsi korzystania z praktycznych narzędzi do zarządzania domowym budżetem, oszczędzania, zarządzania zadłużeniem i ubezpieczeniami. W dwóch poprzednich edycjach programu, czyli „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” oraz „ABC przedsiębiorczości na wsi II”, podejmowano temat rozdzielania finansów domowych i finansów gospodarstwa rolnego, prostych narzędzi rachunkowych (tzw. księgowość rolnicza) oraz rozbudzania ducha przedsiębiorczości indywidualnej i grupowej na wsi. Wiedzę teoretyczną dotyczącą prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej ugruntowano zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi sporządzenia biznesplanu.

Ponadto w 2013 r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacja Wspomagania Wsi realizowała projekt „Prosto i przystępnie o domowych finansach. Spotkania w bibliotece”. Celem projektu było wprowadzenie do 30. bibliotek w całej Polsce zajęć z zakresu podstawowej edukacji finansowej. Łącznie odbyły się 122 spotkania z trenerami, w których uczestniczyło w sumie ponad 1500 osób.

Wcześniejsze projekty Edukacji finansowej realizowane przez Fundację Wspomagania Wsi
 


Zaplanuj swoją przyszłość
2008-2009 r.

Cel: uświadomienie mieszkańcom obszarów wiejskich potrzeby edukacji ekonomicznej i finansowej, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami oraz umiejętnego rozpoznawania i korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych.

Rezultaty:
140 trenerów
51 szkoleń w terenie zrealizowanych przez 80 trenerów (praca w dwójkach), dla grup min. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 9 godzin
1020 uczestników szkoleń
Kampania społeczna w radiu i prasie, dotycząca edukacji finansowej
Start strony  www.edufin.pl

***


Zaplanuj swoją przyszłość II. Program trenerski edukacji finansowej
2009-2010 r.

Cel: podniesienie świadomości ekonomicznej i finansowej wśród ludności wiejskiej poprzez szkolenie trenerów edukacji finansowej i realizację szkoleń dla wiejskich społeczności z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Zaplanuj swoją przyszłość“.

Rezultaty:
154 trenerów
51 szkoleń w terenie, dla grup ok. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
1029 osób przeszkolonych
Przygotowanie lokalnych organizacji pozarządowych do funkcji  punktów doradztwa finansowego

***


Zaplanuj swoją przyszłość. Przewodnik domowych finansów
2010-2011 r.


Cel: podniesienie poziomu wiedzy finansowej mieszkańców wsi tak, by lepiej rozumieli oferty rynku finansowego i tym samym zmienili swoje nastawienie do instytucji finansowych na bardziej pozytywne.

Rezultaty:
58 trenerów
99 szkoleń w terenie (53 z tematu planowania i zarządzania domowym budżetem i 46 z zarządzania długiem) dla grup ok. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 12 godzin
2017 uczestników szkoleń
4 regionalne spotkania upowszechniające edukację finansową
Rozszerzenie ogólnopolskiej sieci organizacji trenerskich, które uzyskały status Przewodnika Domowych Finansów – PDF.

***


Rodzina bezpieczna finansowo
2011-2012 r.


Cel: utrwalanie zachodzących powoli zmian w świadomości ekonomiczno finansowej społeczności wiejskiej prowadzących do bardziej świadomych i racjonalnych zachowań, oraz podniesienie poziomu zrozumienia funkcjonowania ofert rynków finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, emerytalnych).

Rezultaty:
131 trenerów (56 starych i 75 nowych)
50 szkoleń w ternie, dla grup ok. 30 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
1587 uczestników szkoleń
Odcinkowy film edukacyjny o tematyce finansowej

***


Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi
2012-2013 r.


Cel: wzrost wiedzy i umiejętności 750 mieszkańców wsi, właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni do 15 ha i ich rodzin w zakresie prostej rachunkowości i opracowywania finansowych analiz oraz sprawozdań na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego.

Rezultaty:
35 dodatkowo przeszkolonych trenerów
50 szkoleń w terenie dla grup ok. 15 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
803 uczestników szkoleń
47 spotkań dodatkowych w terenie
1545 uczestników spotkań dodatkowych

***


ABC przedsiębiorczości na wsi II
2013-2015 r.


Cel: wzrost wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz umiejętności w zakresie określenia standingu finansowego gospodarstwa domowego lub rolnego pod kątem uruchomienia działalności gospodarczej u 1000 mieszkańców wsi, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do tej grupy zaliczeni zostali rolnicy, bezrobotni i zatrudnieni mieszkańcy wsi oraz pełnoletnia młodzież ponadgimnazjalna z obszarów wiejskich.

Rezultaty:
49 trenerów (28 starych i 21 nowych)
50 szkoleń w terenie, dla grup min. 20 osób
czas trwania jednego szkolenia 16 godzin
1063 uczestników szkoleń
208 biznes planów opracowanych przez uczestników szkoleń  w tym 87 zaopiniowanych przez ekspertów zewnętrznych

***********

Aby dowiedzieć się więcej na temat Edukacji Finansowej zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

Artykuł podsumowuje potrzeby w zakresie edukacji finansowej osób o niskich dochodach w Polsce, ukazuje potencjał wypracowanych narzędzi "Zaplanuj swoją przyszłość" oraz zawiera przemyślenia na temat strategii dystrybucji edukacji finansowej w Polsce.
 

Najistotniejsze wnioski płynące z badań jakościowych przeprowadzonych przez Centrum Mikrofinansowe w lecie 2004 roku.


Przewodnik domowych finansów
 

Przewodnicy Domowych Finansów to organizacje, instytucje, towarzystwa lub kluby, które decydują się na prowadzenie z osobami o niskich dochodach działań edukacyjno-doradczych oraz promocyjnych w zakresie finansów domowych.
 

Działania PDF w zakresie edukacji finansowej mogą byd różnorodne. Każdy PDF promuje ideę edukacji finansowej w społeczności lokalnej. PDF także świadczy usługi edukacyjne: prowadząc szkolenia lub/i proste poradnictwo w zakresie domowych finansów.
 

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać certyfikowanym trenerem Edukacji finansowej.
 

Kodeks etyczny Trenerów Przewodnika Domowych Finansów

Warto przeczytać

Warto zobaczyć

 • ABC Przedsiębiorczości IV. Spot promocyjny

  Ruszyła czwarta odsłona projektu ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast.

 • Analiza opłacalności działalności gospodarczej

  Jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, by ruszyć ze swoją działalnością? Czy uruchomienie działalności zawsze wiąże się z kosztami? Czym się różnią koszty od wydatków? Jakie rodzaje podatków płacą przedsiębiorcy?  Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Katarzyną Bajraszewską, specjalistką w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego, właścicielką biura rachunkowego.

 • Planowanie działalności gospodarczej - analiza rynku i konkurencji

  Przy planowaniu działalności gospodarczej warto przeprowadzić analizę rynku i konkurencji. Przy staraniach o dotację (np. z urzędu pracy) wykonanie takiej analizy jest konieczne. Czemu właściwie ona służy? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Anną Sawczuk, doradcą ds. rozwoju małych firm.

 • Finansowanie działalności gospodarczej. Wywiad z Anną Kosidło

  Własne oszczędności, dotacje, pożyczki i kredyty to najczęściej spotykane źródła finansowania działalności gospodarczej. Anna Kosidło, koordynatorka programu pożyczkowego w Fundacji Wspomagania Wsi przedstawia możliwości pozyskiwania środków finansowych dla firm.

 • Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku. Wywiad z Ewą Włodarczyk

  Założenie działalności gospodarczej jest swego rodzaju ukoronowaniem rozważań na temat własnej firmy.  Warto dobrze przemyśleć strategię wejścia na rynek, dokładnie oszacować budżet na start, zrobić rzetelny biznesplan, by bez obaw udać się do „jednego okienka”.

[ x ]

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.